Postel z dubov��ho d��eva gazzda ena��180��x��200��cm