Komoda z dubov��ho d��eva gazzda ena one 90��x��42��x��110��cm