Dakls skleneny zvonecek, bila

Dakls skleneny zvonecek, bila